Vedtægter

Guldborgsundlisten er foreningsdrevet med en årlig generalforsamling som den overordnede ledelse.

​Den daglige ledelse og administration varetages af bestyrelsen, med de opstillede kandidater – og især de valgte kandidater – som repræsentanter.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder hver 2. måned med faste punkter på dagsordenen.

§1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er ” Guldborgsundlisten”.

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Guldborgsund Kommune.

§2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er, gennem en erklæret tværpolitisk og midtsøgende grundholdning, at arbejde for, at Guldborgsund Kommune skal være et attraktivt sted at bo – økonomisk, kulturelt og socialt.

Stk. 2. Foreningens formål fremmes blandt andet ved opstilling af kandidater til valg til kommunalbestyrelsen samt eventuelle andre tillidshverv. Foreningen tager mellem valgene til kommunalbestyrelsen initiativer til afholdelse af politiske møder i kommunen med henblik på at fastholde og tiltrække nye medlemmer i et aktivt og engageret fællesskab, der samtidig kan være fundamentet for opstilling af kandidater til valgene.

§3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som er valgbar på førstkommende valgdag og som vil arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Bestyrelsen kan afvise anmodning om medlemskab, såfremt bestyrelsen finder, at vedkommende ikke vil arbejde for foreningens formål.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt bestyrelsen finder, at vedkommende modarbejder foreningens formål.

§4. Kandidatliste

Stk. 1. Bestyrelsen sørger for at samle et passende antal personer, der ønsker at stille op på kandidatlisten til kommunevalget.

Stk. 2. På et opstillingsmøde, senest i april i året for kommunevalget, vælges listens spidskandidat direkte. Placeringen på kandidatlisten efter spidskandidaten afgøres ved afstemning. Afstemningsproceduren fastsættes af dirigenten i samråd med bestyrelsen.

Stk. 3. Kandidater, som bestyrelsen accepterer efter opstillingsmødet, placeres på listen i rækkefølge efter de øvrige kandidater.

Stk. 4. Ved valget til kommunalbestyrelsen betragtes alle kandidater som sideordnet opstillet.

§5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller e-mail til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som senest 1 uge før generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent.

Stk. 4. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af suppleanter
10. Valg af 2 revisorer
11. Valg af revisorsuppleant
12. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. august.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Der anvendes skriftlig afstemning, hvis blot én deltager kræver det.

§6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom til formanden. I det tilfælde afholdes generalforsamlingen senest 4 uger efter anmodningen.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§7. Foreningens daglige ledelse

Stk.1. Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen, der består af formanden plus minimum 6 medlemmer. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. I lige år vælges 3 medlemmer, og i ulige år vælges 3 medlemmer. Det første år vælges 6 medlemmer, hvoraf 3, udtrukket ved lodtrækning, allerede afgår efter 1 år.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Formanden vælges for 4 år på første generalforsamling efter et kommunevalg.

Stk. 2. Senest 2 uger efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 3. Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen er til stede, her iblandt enten formand eller næstformand.

§8. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

Stk. 2. Foreningens kasserer fører regnskabet og fremlægger det på den årlige generalforsamling.

Regnskabet revideres af de valgte revisorer.

§9. Tegningsregler og hæftelser

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de mødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

§11. Opløsning

Stk. 1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om, hvorledes man forholder sig til foreningens eventuelle formue. Formuen kan dog ikke tilfalde/overdrages til enkeltperson eller til en anden kandidatliste.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16. april 2012, med senere ændringer i §§ 2, 3, 4 og 11, vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. september 2015.

Bliv medlem af Guldborgsundlisten

Vores medlemmer er livsnerven i Guldborgsundlisten - og der er altid plads til flere. Udfyld formularen og så kontakter vi dig, så du kan blive medlem. Vi glæder os til at se dig.

Guldborgsundlisten // Ny indmeldelse i Guldborgsundlisten